images

ال‌نینو چیست و قرار است چه بحران آب و هوایی برای ایران درست کند؟

النینــو لغتی اســپانیولی و به مفهوم پسربچه و با تعمیم معنا، کودک مسیح است. علت این نامگذاری بــه دلیل اعتقادات قلبی و مذهبی سکنه ساحل نشین کشورهای اکوادور و پرو است. عبارت النینو در اصل به یک جریان گرم و ضعیف سالیانه اطالق میشود که حدودا در زمان کریسمس به سمت جنوب در امتداد سواحل پرو و اکوادور جریان می یابد. از اینرو کودک مســیح نامیده شدهاست. النینا  یعنی دختر کوچک و بعضی مواقع El-viejo یا AntiElnino خوانده میشود. این الگوی آب وهوایی، شامل اثر متقابل میان اقیانوس و اتمسفر است. نتایج یک النینو، آبهای نسبتا گرمتر از حد معمول در مناطق عمدهای از اقیانوس آرام است. وقتی چنین اتفاقی میافتد، الگوی آب وهوای جهانی، تحت تأثیر قرار میگیرد. به طور ساده عبارت است از یک رخداد اقلیمی کالن که بر اثر رهاشدن انرژی انباشته در بزرگترین حوزه اقیانوسی جهان یعنی جنوب اقیانوس آرام رخ میدهد. نشانه اولیه آن هم تغییر جهت جریان آبهای سرد و گرم و همچنین بادهای این منطقه است.

آیا النینو فوایدی هم دارد؟

در هرحال، النینــو میتواند باعث کاهش خطر پدیده های طبیعی شدید مثل کاهش قدرت و تعداد طوفانهای گرمسیری و گردبادهایی که در اقیانوس آتالنتیک شکل میگیرند، شود. زمستانهای گرمتر، مثل مناطق شمالی آمریکا، میتواند میانگین هزینه های گرمایشی افراد و مالکان خانه ها و ادارات را کاهــش دهد. به طور کلی، به سادگی میتوان دید که النینو چگونه متعادل کننده طبیعت اســت. زمانی که مناطقی در جهان، خشک میشوند، در مناطق دیگری، افزایش بارندگی و رطوبت اتفاق میافتد. زمانی که در مناطقی از جهان، طوفانهای بیشتر اتفاق میافتد، در مناطق دیگر جهان، این تعداد کمتر میشود.

 

النینو ی ویرانگر

بســیاری از دانشــمندان و افراد دیگری که پدیده هــای النینو را دنبال میکنند، میدانند که 2 النینوی شدید در قرن بیستم، ثبت شده اند طی این دو واقعه النینو، آب وهوای شــدید و ویرانگری در سراســر جهان اتفــاق افتاد و خشکسالی عمده ای، استرالیا را فرا گرفت.

 

دالیل وقوع النینو

یک گردش اتمسفری، در صفحه ای عمود بر استوا که با صعود هوا در غرب آرام استوایی و نزول هوا در شرق آرام استوایی شکل میگیرد و همراه با آن بادهای سطحی شرقی و بادهای غربی فوقانی به موازات استوا در سطح وسیعی از حوزه آرام استوایی ایجاد میشود. بژرگنس در سال 1969 این گردش را واکر نامید که در سال 1932 بر وجود نوسانی در فشار سطح و در مقیاس جهانی اشاره کرده بود.

 

تاثیرات النینو بر ایران

برخی اقلیم شناسان بر این باور هستند که تأثیر النینو بر آب وهوای ایران سبب افزایش 10 تا 20درصدی بارشهای جوی در طول پاییز و زمســتان امسال خواهد شد. بررسی ها همچنین مبین این نکته اســت که درسال وقوع النینو و ســال بعد از آن، اختلالاتی در دما، بارندگی و فشار هوای کشور ما و در فصول مختلف آن پدید میآید. به طوری که در فصل تابستان اکثر نقاط ایران درسال بعد از وقوع رویداد دارای دمایی بالاتر از میانگین فصل هستند. نقاطی از ایران نیز در طول فصل پاییز شاهد وقوع رویداد، دارای بارندگی زیر میانگین فصلی 30ساله هستند و همینطور در طول فصل بهار اکثر نقاط ایران در سال بعد از رویداد، دارای میانگین دمایی بالاتر و بارندگی کمتر از میانگین فصل 30ساله میشوند.

 

 

 
پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *